Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle genoemde diensten binnen deze website. Bij het plaatsen van een bestelling gaat u, na goedkeuring, akkoord met onze voorwaarden.

Artikel 1: Defenities

1.1: Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website).
1.2: Hostbytes: gevestigd te Castricum.
1.3: Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van Hostbytes is gericht, met wie Hostbytes de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.4: Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Hostbytes en Opdrachtgever.
1.5: Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Hostbytes en Opdrachtgever.
1.6: Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk dan wel per e-mail is bevestigd, met betrekking tot de Diensten van Hostbytes. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1: De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Hostbytes van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
2.2: De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die Hostbytes geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Hostbytes door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.
2.3: Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Hostbytes en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4: Hostbytes wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
2.5: Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Hostbytes en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Aanbieding, offerte en overeenkomst

3.1: Alle aanbiedingen van Hostbytes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2: Offertes van Hostbytes zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3: Overeenkomsten komen tot stand doordat Hostbytes de door Opdrachtgever schriftelijk verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Hostbytes tot de uitvoering van een opdracht overgaat.
3.4: Overeenkomsten worden, tenzij anders overeengekomen, steeds aangegaan voor de periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen. Tussentijdse opzegging is uitgesloten.
3.5: Overeenkomsten worden na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen.
3.6: Overeenkomsten voor dedicated servers worden steeds aangegaan voor een vooraf bepaalde periode, welke kan worden beëindigd met een opzegtermijn van één (1) maand.
3.7: Overeenkomsten voor game- en voiceservers worden steeds aangegegaan voor een vooraf bepaalde periode, welke vervolgens zonder opzegtermijn kan worden opgezegd.

Artikel 4: Prijzen en tarieven, meerwerk

4.1: Alle door Hostbytes vermelde prijzen en tarieven gelden in euro's, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.2: Alle door Hostbytes vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.3: Hostbytes is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten 2 (twee) maanden na de aankondiging daarvan in.
4.4: Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Hostbytes aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met Hostbytes schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
4.5: Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Hostbytes en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.6: Indexatie: Hostbytes behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een bepaald percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan vijf (5) procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door Hostbytes toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

Artikel 5: Betaling

5.1: Opdrachtgever dient de facturen van Hostbytes te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 8 (acht) dagen.
5.2: Alle betalingen door Opdrachtgever aan Hostbytes worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
5.3: Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
5.4: Hostbytes is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan Hostbytes verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is Hostbytes gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van Hostbytes aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. Hostbytes zal in zodanig geval de Producten en/of Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.
5.5: Indien Opdrachtgever enige factuur van Hostbytes niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Hostbytes heeft het recht om in een dergelijk geval wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd per maand of een gedeelte van een maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
5.6: Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW te voldoen, kan Hostbytes de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom.

Artikel 6: Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

6.1: Opgegeven termijnen voor de levering door Hostbytes van Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2: Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen Hostbytes en Opdrachtgever gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de betreffende Producten in de feitelijke macht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever komen.
6.3: Opdrachtgever dient alle geleverde Producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.
6.4: Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Hostbytes, totdat Opdrachtgever alle bedragen die hij aan Hostbytes verschuldigd is vanwege door Hostbytes geleverde Producten en/of Diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten, zoals bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6, volledig heeft voldaan. Voorzover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

Artikel 7: Reclames

7.1: Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van Hostbytes of een door Hostbytes automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan Hostbytes te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Opdrachtgever erkend geldt.
7.2: Indien Opdrachtgever van mening is dat een door Hostbytes geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever Hostbytes daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

8.1: Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Hostbytes en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Hostbytes of diens leveranciers. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
8.2: Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten en resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd.
8.3: Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hostbytes de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
8.4: Opdrachtgever zal aanduidingen van Hostbytes of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
8.5: Hostbytes staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan Opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij Opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Hostbytes geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten.

Artikel 9: Verstrekking gegevens door Opdrachtgever

9.1: Opdrachtgever zal Hostbytes steeds tijdig en volledig voorzien van de door Hostbytes verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Producten en/of Diensten.
9.2: Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan Hostbytes te verstrekken ten behoeve van de levering van de Producten en/of Diensten. Opdrachtgever vrijwaartHostbytes tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
9.3: Indien er door Opdrachtgever gegevens aan Hostbytes worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat Opdrachtgever er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door Hostbytes eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart Hostbytes tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1: Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
10.2: Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1: De wettelijke aansprakelijkheid van Hostbytes wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 250 euro en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal 250 euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
11.2: Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Hostbytes te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van Hostbytes wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien Hostbytes en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat Hostbytes niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.
11.3: Iedere aansprakelijkheid van Hostbytes voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.